The deadline is November 30th at 11:59 PM (Jakarta/Manila/GMT +7).  Within a week of your submission, you should receive a confirmation of receipt. Questions? Contact: sea.rjf@pulitzercenter.org

Hạn chót là ngày 30 tháng 11 lúc (Jakarta/Manila/GMT +7). Trong vòng một tuần kể từ ngày nộp đơn tham gia, bạn sẽ nhận được thư xác nhận đã nộp đơn. Các câu hỏi? Liên hệ: sea.rjf@pulitzercenter.org  

----
COVID-19 ADVISORY: Given the severe travel restrictions in place, please hold off on submitting proposals unless you have a high degree of confidence that the project field work can be completed relatively soon and without risking your safety and the safety of others.
Many governments are advising Indigenous or other isolated communities about the particular risk that the novel Coronavirus (COVID-19) poses to them. In line with efforts to protect the health of these communities and given the risk that visitors may pose, we will not be accepting proposals for projects that involve travel to Indigenous, traditional, or isolated communities until the crisis ends. We will announce when these proposals may resume and encourage you to contact sea.rjf@pulitzercenter.org with any questions.

TƯ VẤN COVID-19: Do các hạn chế nghiêm ngặt về di chuyển ở từng khu vực, hãy tạm hoãn nộp các đề xuất dự án cho đến khi bạn chắc chắn có thể sớm hoàn thành thực địa và không mạo hiểm sự an toàn của bạn và những người khác. Nhiều chính phủ tư vấn một số nguy cơ đặc thù mà virus corona (COVID-19) đe dọa các cộng đồng biệt lập hoặc cộng đồng tộc người thiểu số. Nhằm thực hiện những nỗ lực bảo vệ sức khỏe của các cộng đồng này cũng như hạn chế lo ngại về nguy cơ mà khách bên ngoài có thể mang đến, chúng tôi sẽ không nhận các đề xuất từ những dự án liên quan đến việc di chuyển đến các cộng đồng biệt lập, truyền thống, và bản địa cho đến khi đại dịch kết thúc. Chúng tôi sẽ thông báo khi nào các đề xuất như vậy có thể nộp và khuyến khích bạn liên hệ với sea.rjf@pulitzercenter.org nếu có bất kỳ câu hỏi nào.

We use Submittable to accept and review our submissions.